Chất Lượng Thương Hiệu Trên Từng Sản Phẩm Danh sách chi nhánh 0915 1111 39
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
bồn nước inox, bồn nhựa, máy nước nóng năng lượng mặt trời, bồ tự hoại, chậu rửa tân á đại thành
Ống nhựa uPVC, HDPE, PPR - Stroman
Bảng giá tổng hợp
STT Nhóm SP Hình ảnh Tên Giá gốc Giá bán Số lượng
Tân Á Đại Thành™✴️website điều phối cung ứng dự án giá tốt nhất 2020
Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™
1 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 300l ϕ58-28 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 300l ϕ58-28 ống 13.400.000 đ 9.800.000 đ
2 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 250l ϕ58-24 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 250l ϕ58-24 ống 12.000.000 đ 8.700.000 đ
3 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 215l ϕ58-21 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 215l ϕ58-21 ống 11.200.000 đ 8.000.000 đ
4 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 180l ϕ58-18 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 180l ϕ58-18 ống 9.400.000 đ 6.800.000 đ
5 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 160l ϕ58-15 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 160l ϕ58-15 ống 8.450.000 đ 5.800.000 đ
6 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 130l ϕ58-12 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 130l ϕ58-12 ống 7.900.000 đ 5.500.000 đ
7 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 360l ϕ70-24 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 360l ϕ70-24 ống 17.880.000 đ 13.200.000 đ
8 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 315l ϕ70-21 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 315l ϕ70-21 ống 15.860.000 đ 11.700.000 đ
9 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 300l ϕ70-20 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 300l ϕ70-20 ống 15.180.000 đ 11.100.000 đ
10 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 270l ϕ70-18 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 270l ϕ70-18 ống 13.840.000 đ 10.000.000 đ
11 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 240l ϕ70-16 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 240l ϕ70-16 ống 12.490.000 đ 9.000.000 đ
12 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 225l ϕ70-15 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 225l ϕ70-15 ống 11.810.000 đ 8.500.000 đ
13 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 210l ϕ70-14 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 210l ϕ70-14 ống 11.140.000 đ 7.900.000 đ
14 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 180l ϕ70-12 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 180l ϕ70-12 ống 9.790.000 đ 6.950.000 đ
15 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 150l ϕ70-10 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 150l ϕ70-10 ống 8.440.000 đ 5.800.000 đ
16 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 300l ϕ58-28 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 300l ϕ58-28 ống 17.600.000 đ 12.900.000 đ
17 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 250l ϕ58-124ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 250l ϕ58-124ống 15.600.000 đ 11.400.000 đ
18 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 215l ϕ58-21 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 215l ϕ58-21 ống 14.350.000 đ 10.400.000 đ
19 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 180l ϕ58-18 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 180l ϕ58-18 ống 12.100.000 đ 8.700.000 đ
20 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 160l ϕ58-15 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 160l ϕ58-15 ống 10.350.000 đ 7.300.000 đ
21 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 130l ϕ58-12 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 130l ϕ58-12 ống 9.200.000 đ 6.400.000 đ
22 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 360l ϕ70-24 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 360l ϕ70-24 ống 22.980.000 đ 17.200.000 đ
23 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 315l ϕ70-21 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 315l ϕ70-21 ống 20.310.000 đ 15.100.000 đ
24 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 300l ϕ70-20 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 300l ϕ70-20 ống 19.480.000 đ 14.000.000 đ
25 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 270l ϕ70-18 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 270l ϕ70-18 ống 17.640.000 đ 13.000.000 đ
26 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 240l ϕ70-16 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 240l ϕ70-16 ống 15.890.000 đ 11.700.000 đ
27 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 225l ϕ70-15 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 225l ϕ70-15 ống 15.010.000 đ 11.000.000 đ
28 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 210l ϕ70-14 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 210l ϕ70-14 ống 14.190.000 đ 10.200.000 đ
29 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 180l ϕ70-12 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 180l ϕ70-12 ống 12.390.000 đ 8.900.000 đ
30 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 150l ϕ70-10 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 150l ϕ70-10 ống 10.540.000 đ 7.400.000 đ
31 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ tấm phẳng 150l Platinum Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ tấm phẳng 150l Platinum 16.950.000 đ 13.300.000 đ
32 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ tấm phẳng 220l Platinum Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ tấm phẳng 220l Platinum 22.150.000 đ 17.500.000 đ
33 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ tấm phẳng 300l Platinum Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ tấm phẳng 300l Platinum 26.450.000 đ 20.500.000 đ
34 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SL Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SL Tân Á Đại Thành 3.300.000 đ 0 đ
35 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SQ Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SQ Tân Á Đại Thành 3.050.000 đ 0 đ
36 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 15L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 15L Tân Á Đại Thành 3.550.000 đ 0 đ
37 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 15L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 15L Tân Á Đại Thành 3.300.000 đ 0 đ
38 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SL Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SL Tân Á Đại Thành 3.150.000 đ 0 đ
39 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SQ Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SQ Tân Á Đại Thành 3.150.000 đ 0 đ
40 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 20L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 20L Tân Á Đại Thành 3.650.000 đ 0 đ
41 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 20L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 20L Tân Á Đại Thành 3.400.000 đ 0 đ
42 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SL Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SL Tân Á Đại Thành 3.050.000 đ 0 đ
43 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SQ Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SQ Tân Á Đại Thành 2.800.000 đ 0 đ
44 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 30L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 30L Tân Á Đại Thành 3.950.000 đ 0 đ
45 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 30L Tân Á Đại Thành Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 30L Tân Á Đại Thành 3.700.000 đ 0 đ
46 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy lọc nước RO 8 lõi Arte®️ Máy lọc nước RO 8 lõi Arte®️ 7.350.000 đ 6.500.000 đ
47 Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ Máy lọc nước RO 9 lõi Arte®️ Máy lọc nước RO 9 lõi Arte®️ 7.850.000 đ 7.000.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành™
1 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 1000L/1m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 1000L/1m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 3.550.000 đ 2.800.000 đ
2 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 1000L/1m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 1000L/1m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 3.770.000 đ 3.050.000 đ
3 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 5.475.000 đ 4.350.000 đ
4 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 5.775.000 đ 4.650.000 đ
5 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 7.100.000 đ 5.600.000 đ
6 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 9.300.000 đ 7.900.000 đ
7 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước đứng 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 7.125.000 đ 6.100.000 đ
8 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 1000L/1m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước đứng 1000L/1m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 4.650.000 đ 3.950.000 đ
9 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước đứng 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 3.460.000 đ 3.050.000 đ
10 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 2.800.000 đ 2.550.000 đ
11 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 2000L/2m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 2000L/2m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 7.500.000 đ 6.050.000 đ
12 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 2500L/2.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 2500L/2.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 8.775.000 đ 7.020.000 đ
13 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 2000L/2m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước nằm 2000L/2m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 9.700.000 đ 8.300.000 đ
14 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước nằm 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 7.425.000 đ 6.400.000 đ
15 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 1000L/1m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước nằm 1000L/1m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 4.870.000 đ 4.200.000 đ
16 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước nằm 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 3.610.000 đ 3.200.000 đ
17 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 Giá bồn nước nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 316 2.950.000 đ 2.700.000 đ
18 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 2500L/2.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 2500L/2.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 9.275.000 đ 7.420.000 đ
19 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 3000L/3m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 3000L/3m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 10.780.000 đ 8.400.000 đ
20 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 3000L/3m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 3000L/3m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 11.340.000 đ 9.400.000 đ
21 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 4000L/4m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 4000L/4m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 13.600.000 đ 10.400.000 đ
22 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 4000L/4m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 4000L/4m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 14.300.000 đ 11.300.000 đ
23 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 4500L/4.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 4500L/4.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 15.275.000 đ 12.060.000 đ
24 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 4500L/4.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 4500L/4.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 16.075.000 đ 12.700.000 đ
25 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 5000L/5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 5000L/5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 17.150.000 đ 13.400.000 đ
26 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 5000L/5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 5000L/5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 18.050.000 đ 14.200.000 đ
27 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 6000L/6m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 6000L/6m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 20.500.000 đ 16.000.000 đ
28 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 6000L/6m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 6000L/6m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 21.500.000 đ 16.900.000 đ
29 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 2.690.000 đ 2.150.000 đ
30 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 2.840.000 đ 2.300.000 đ
31 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 2.250.000 đ 1.900.000 đ
32 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 2.400.000 đ 2.050.000 đ
33 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 1.850.000 đ 1.600.000 đ
34 Bồn Nước Inox Đại Thành™ Giá bồn nước nằm 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước nằm 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ inox SUS 304 1.980.000 đ 1.800.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành™
1 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 10000L/10m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 10000L/10m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 29.550.000 đ 21.000.000 đ
2 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 5000L/5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 5000L/5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 14.100.000 đ 9.700.000 đ
3 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 4000L/4m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 4000L/4m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 10.500.000 đ 7.100.000 đ
4 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 3000L/3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 3000L/3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 8.050.000 đ 5.500.000 đ
5 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 5.300.000 đ 4.000.000 đ
6 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 4.100.000 đ 3.100.000 đ
7 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 1000L/1m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 1000L/1m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 2.700.000 đ 2.100.000 đ
8 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 2.200.000 đ 1.800.000 đ
9 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 1.650.000 đ 1.400.000 đ
10 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa đứng 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 1.120.000 đ 1.000.000 đ
11 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 2000L/2m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa nằm 2000L/2m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 6.700.000 đ 5.300.000 đ
12 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa nằm 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 5.200.000 đ 4.200.000 đ
13 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 1000L/1m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa nằm 1000L/1m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 3.300.000 đ 2.650.000 đ
14 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa nằm 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 2.400.000 đ 2.000.000 đ
15 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 1.850.000 đ 1.600.000 đ
16 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa nằm 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 1.320.000 đ 1.200.000 đ
17 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ hdpe Plasman Giá bồn nhựa đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ hdpe Plasman 6.090.000 đ 4.850.000 đ
18 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 1500L/1.5m3 Đại Thành™ hdpe Giá bồn nhựa đứng 1500L/1.5m3 Đại Thành™ hdpe 4.760.000 đ 3.800.000 đ
19 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 1000L/1m3 Đại Thành™ hdpe Plasman Giá bồn nhựa đứng 1000L/1m3 Đại Thành™ hdpe Plasman 3.310.000 đ 2.600.000 đ
20 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ hdpe Plasman Giá bồn nhựa đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ hdpe Plasman 1.950.000 đ 1.700.000 đ
21 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 1000L/1m3 Đại Thành™ hdpe Plasman Giá bồn nhựa nằm 1000L/1m3 Đại Thành™ hdpe Plasman 3.690.000 đ 3.050.000 đ
22 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ hdpe Plasman Giá bồn nhựa nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ hdpe Plasman 2.240.000 đ 2.000.000 đ
23 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa vuông 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa vuông 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 2.340.000 đ 1.800.000 đ
24 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa vuông 1000L/1m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bồn nhựa vuông 1000L/1m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 3.300.000 đ 2.600.000 đ
25 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bơ chậu nhựa 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bơ chậu nhựa 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 670.000 đ 650.000 đ
26 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bơ chậu nhựa 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bơ chậu nhựa 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 1.110.000 đ 900.000 đ
27 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bơ chậu nhựa 750L/0.7m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bơ chậu nhựa 750L/0.7m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 1.520.000 đ 1.300.000 đ
28 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bơ chậu nhựa 1000L/1m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bơ chậu nhựa 1000L/1m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 2.250.000 đ 1.800.000 đ
29 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bơ chậu nhựa 1300L/1.3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới Giá bơ chậu nhựa 1300L/1.3m3 khối Đại Thành™ thế hệ mới 3.050.000 đ 2.500.000 đ
30 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 5000L/5m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa đứng 5000L/5m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 14.100.000 đ 10.900.000 đ
31 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 4000L/4m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa đứng 4000L/4m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 10.500.000 đ 7.900.000 đ
32 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 3000L/3m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa đứng 3000L/3m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 8.050.000 đ 6.000.000 đ
33 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa đứng 2000L/2m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 4.320.000 đ 3.000.000 đ
34 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa đứng 1500L/1.5m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 3.320.000 đ 2.300.000 đ
35 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 1000L/1m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa đứng 1000L/1m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 2.330.000 đ 1.700.000 đ
36 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa đứng 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 1.650.000 đ 1.200.000 đ
37 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa đứng 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 1.290.000 đ 1.050.000 đ
38 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa đứng 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa đứng 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 1.050.000 đ 950.000 đ
39 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 1000L/1m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa nằm 1000L/1m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 2.790.000 đ 2.150.000 đ
40 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa nằm 700L/0.7m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 2.060.000 đ 1.670.000 đ
41 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa nằm 500L/0.5m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 1.510.000 đ 1.300.000 đ
42 Bồn Nước Nhựa Đại Thành™ Giá bồn nhựa nằm 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ đa chức năng Giá bồn nhựa nằm 300L/0.3m3 khối Đại Thành™ đa chức năng 1.170.000 đ 1.070.000 đ
Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành™
1 Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành™ Giá bồn tự hoại 2000L/2m3 khối/ bể phốt Đại Thành™ Giá bồn tự hoại 2000L/2m3 khối/ bể phốt Đại Thành™ 8.290.000 đ 7.000.000 đ
2 Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành™ Giá bồn tự hoại 1500L/1.5m3 khối/ bể phốt Đại Thành™ Giá bồn tự hoại 1500L/1.5m3 khối/ bể phốt Đại Thành™ 5.770.000 đ 4.900.000 đ
3 Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành™ Giá bồn tự hoại 1000L/1m3 khối/ bể phốt Đại Thành™ Giá bồn tự hoại 1000L/1m3 khối/ bể phốt Đại Thành™ 4.160.000 đ 3.500.000 đ
4 Bồn Bể Phốt Tự Hoại Đại Thành™ Giá bồn tự hoại 500L/0.5m3 khối/ bể phốt Đại Thành™ Giá bồn tự hoại 500L/0.5m3 khối/ bể phốt Đại Thành™ 2.510.000 đ 2.200.000 đ
Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™
1 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước ngang 30m3 khối/30000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước ngang 30m3 khối/30000L Đại Thành™ inox SUS 304 174.000.000 đ 104.000.000 đ
2 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước ngang 25m3 khối/25000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước ngang 25m3 khối/25000L Đại Thành™ inox SUS 304 145.000.000 đ 87.000.000 đ
3 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước ngang 20m3 khối/20000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước ngang 20m3 khối/20000L Đại Thành™ inox SUS 304 116.000.000 đ 69.600.000 đ
4 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước ngang 15m3 khối/15000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước ngang 15m3 khối/15000L Đại Thành™ inox SUS 304 83.000.000 đ 49.800.000 đ
5 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước ngang 12m3 khối/12000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước ngang 12m3 khối/12000L Đại Thành™ inox SUS 304 62.000.000 đ 36.800.000 đ
6 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước ngang 10m3 khối/10000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước ngang 10m3 khối/10000L Đại Thành™ inox SUS 304 52.000.000 đ 30.800.000 đ
7 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước ngang 8m3 khối/8000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước ngang 8m3 khối/8000L Đại Thành™ inox SUS 304 31.900.000 đ 25.900.000 đ
8 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước ngang 7m3 khối/7000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước ngang 7m3 khối/7000L Đại Thành™ inox SUS 304 28.100.000 đ 22.900.000 đ
9 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 20m3 khối/20000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 20m3 khối/20000L Đại Thành™ inox SUS 304 96.000.000 đ 57.600.000 đ
10 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 15m3 khối/15000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 15m3 khối/15000L Đại Thành™ inox SUS 304 79.000.000 đ 47.400.000 đ
11 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 12m3 khối/12000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 12m3 khối/12000L Đại Thành™ inox SUS 304 58.000.000 đ 34.800.000 đ
12 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 10m3 khối/10000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 10m3 khối/10000L Đại Thành™ inox SUS 304 48.000.000 đ 28.800.000 đ
13 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 8m3 khối/8000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 8m3 khối/8000L Đại Thành™ inox SUS 304 30.360.000 đ 23.300.000 đ
14 Bồn Inox Công Nghiệp Đại Thành™ Giá bồn nước đứng 7m3 khối/7000L Đại Thành™ inox SUS 304 Giá bồn nước đứng 7m3 khối/7000L Đại Thành™ inox SUS 304 26.600.000 đ 22.900.000 đ
Chậu Rửa Inox Đại Thành™
1 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Sen tắm nóng lạnh R902S®️ Sen tắm nóng lạnh R902S®️ 1.790.000 đ 1.520.000 đ
2 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Sen tắm nóng lạnh R801S®️ Sen tắm nóng lạnh R801S®️ 1.490.000 đ 12.700.000 đ
3 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Sen tắm nóng lạnh R809S®️ Sen tắm nóng lạnh R809S®️ 1.790.000 đ 1.520.000 đ
4 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Sen tắm nóng lạnh R701S®️ Sen tắm nóng lạnh R701S®️ 1.190.000 đ 1.000.000 đ
5 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Vòi chậu rửa R808C®️ Vòi chậu rửa R808C®️ 1.350.000 đ 1.150.000 đ
6 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Vòi chậu rửa R901C®️ Vòi chậu rửa R901C®️ 1.750.000 đ 1.480.000 đ
7 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Vòi chậu rửa R809C®️ Vòi chậu rửa R809C®️ 1.850.000 đ 1.570.000 đ
8 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Vòi lavabo R803V1®️ Vòi lavabo R803V1®️ 1.620.000 đ 1.380.000 đ
9 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Vòi lavabo R801V1®️ Vòi lavabo R801V1®️ 1.150.000 đ 980.000 đ
10 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DA31 SUS201®️ Chậu rửa DA31 SUS201®️ 580.000 đ 435.000 đ
11 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DA30 SUS201®️ Chậu rửa DA30 SUS201®️ 590.000 đ 440.000 đ
12 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DA23 SUS201®️ Chậu rửa DA23 SUS201®️ 920.000 đ 690.000 đ
13 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DA13 SUS201®️ Chậu rửa DA13 SUS201®️ 1.310.000 đ 980.000 đ
14 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DA12 SUS201®️ Chậu rửa DA12 SUS201®️ 1.200.000 đ 900.000 đ
15 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DA4 SUS201®️ Chậu rửa DA4 SUS201®️ 1.450.000 đ 1.080.000 đ
16 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DA3 SUS201®️ Chậu rửa DA3 SUS201®️ 1.420.000 đ 1.060.000 đ
17 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DT81 SUS304®️ Chậu rửa DT81 SUS304®️ 2.850.000 đ 1.990.000 đ
18 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DA1 SUS201®️ Chậu rửa DA1 SUS201®️ 1.510.000 đ 1.130.000 đ
19 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DT93a SUS304®️ Chậu rửa DT93a SUS304®️ 2.550.000 đ 1.780.000 đ
20 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DT83 SUS304®️ Chậu rửa DT83 SUS304®️ 2.650.000 đ 1.850.000 đ
21 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DT93 SUS304®️ Chậu rửa DT93 SUS304®️ 2.700.000 đ 1.890.000 đ
22 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DT82 SUS304®️ Chậu rửa DT82 SUS304®️ 2.700.000 đ 1.890.000 đ
23 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DT84 SUS304®️ Chậu rửa DT84 SUS304®️ 2.950.000 đ 2.060.000 đ
24 Chậu Rửa Inox Đại Thành™ Chậu rửa DT85 SUS304®️ Chậu rửa DT85 SUS304®️ 3.650.000 đ 2.550.000 đ
Chân Cao Bồn Inox Đại Thành™
1 Chân Cao Bồn Inox Đại Thành™ Chân bồn nước nâng cao theo yêu cầu® Chân bồn nước nâng cao theo yêu cầu® 160.000 đ 0 đ
2 Chân Cao Bồn Inox Đại Thành™ Bồn nước phụ 304® Bồn nước phụ 304® 1.200.000 đ 0 đ
Ống nhựa & phụ kiện Stroman™
1 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ ống nhựa lạnh uPVC ống nhựa lạnh uPVC 0 đ 0 đ
2 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối trơn Nối trơn 0 đ 0 đ
3 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối rút Nối rút 0 đ 0 đ
4 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối ren trong - ren nhựa Nối ren trong - ren nhựa 0 đ 0 đ
5 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối ren ngoài - ren nhựa Nối ren ngoài - ren nhựa 0 đ 0 đ
6 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Khớp nối sống Khớp nối sống 0 đ 0 đ
7 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nắp bịt Nắp bịt 0 đ 0 đ
8 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nắp bịt ren ngoài Nắp bịt ren ngoài 0 đ 0 đ
9 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Co 90° Co 90° 0 đ 0 đ
10 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Co rút 90° Co rút 90° 0 đ 0 đ
11 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Co 90° ren trong - ren nhựa Co 90° ren trong - ren nhựa 0 đ 0 đ
12 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Co 90° ren ngoài - ren nhưa Co 90° ren ngoài - ren nhưa 0 đ 0 đ
13 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Co 90° ren trong - ren nhựa Co 90° ren trong - ren nhựa 0 đ 0 đ
14 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Co 90° ren trong - ren thau Co 90° ren trong - ren thau 0 đ 0 đ
15 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Co 90° ren ngoài - ren thau Co 90° ren ngoài - ren thau 0 đ 0 đ
16 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Co 90° âm dương Co 90° âm dương 0 đ 0 đ
17 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Co 45° Co 45° 0 đ 0 đ
18 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối chữ Tê Nối chữ Tê 0 đ 0 đ
19 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối giảm chữ Tê Nối giảm chữ Tê 0 đ 0 đ
20 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối chữ Tê ren trong - Nhựa Nối chữ Tê ren trong - Nhựa 0 đ 0 đ
21 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối chữ Tê ren ngoài - Nhựa Nối chữ Tê ren ngoài - Nhựa 0 đ 0 đ
22 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối chữ Tê ren trong - Thau Nối chữ Tê ren trong - Thau 0 đ 0 đ
23 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối chữ Tê ren ngoài - Thau Nối chữ Tê ren ngoài - Thau 0 đ 0 đ
24 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối chữ Tê cong Nối chữ Tê cong 0 đ 0 đ
25 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nối chữ Y Nối chữ Y 0 đ 0 đ
26 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Tứ thông Tứ thông 0 đ 0 đ
27 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Bích nối đơn Bích nối đơn 0 đ 0 đ
28 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Van cầu Van cầu 0 đ 0 đ
29 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Thân co chữ S Thân co chữ S 0 đ 0 đ
30 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Đai khởi thủy Đai khởi thủy 0 đ 0 đ
31 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ ống dẫn chịu nhiệt HDPE ống dẫn chịu nhiệt HDPE 0 đ 0 đ
32 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Măng Sông Măng Sông 0 đ 0 đ
33 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Măng sông ren trong Măng sông ren trong 0 đ 0 đ
34 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Tê 0 đ 0 đ
35 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Măng sông ren ngoài Măng sông ren ngoài 0 đ 0 đ
36 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Côn thu Côn thu 0 đ 0 đ
37 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Cút 90° (Co 90°) Cút 90° (Co 90°) 0 đ 0 đ
38 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Cút 90° ren trong (Co 90° ren trong) Cút 90° ren trong (Co 90° ren trong) 0 đ 0 đ
39 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Van chặn Van chặn 0 đ 0 đ
40 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Zắc - co ren trong đồng Zắc - co ren trong đồng 0 đ 0 đ
41 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Zắc - co ren ngoài đồng Zắc - co ren ngoài đồng 0 đ 0 đ
42 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Nút bịt (nắp bịt ngoài) Nút bịt (nắp bịt ngoài) 0 đ 0 đ
43 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Ống tránh Ống tránh 0 đ 0 đ
44 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ Tê ren trong đồng Tê ren trong đồng 0 đ 0 đ
45 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ ống nhựa HDPE & phụ kiện Stroman ống nhựa HDPE & phụ kiện Stroman 0 đ 0 đ
46 Ống nhựa & phụ kiện Stroman™ ống nước nóng PP-R ống nước nóng PP-R 0 đ 0 đ
Bảng báo giá Kênh điều phối & cung ứng chính hãng của Tân á Đại Thành
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0915 1111 39
 • liên hệ liên hệliên hệ
 • 028.221.58.117
 • contact@nhuastroman-tanadaithanh.vn
 • Hotline HotlineHotline
 • 0915 1111 39
 • kinhdoanh@daithanh-group.vn
 • Đặt hàng Đặt hàngĐặt hàng
 • 0773134567
 • kinhdoanh@daithanh-group.vn

Đăng ký nhận báo giá

google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Copyrights © 2019 Kênh điều phối & cung ứng chính hãng của Tân á Đại Thành . All rights reserved.
 • Hôm nay: 134
 • Tuần: 8787
 • Tháng: 4809
 • Tổng: 144723
Zalo

✓nên mua ✓lắp đặt ✓ở đâu ✓chính hãng ✓giá bao nhiêu ✓đại lý ✓chi nhánh tại ✓quận ✓tỉnh ✓loại nào tốt nhất ✓giá rẻ nhất ✓nhà cung cấp ✓tân á đại thành ✓bảng báo giá

✓bồn nước inox ✓máy năng lượng mặt trời ✓bồn nước nhựa ✓bồn nhựa đại thành ✓bồn nước đại thành ✓bồn inox đại thành ✓bồn inox tân á ✓ máy nước nóng mặt trời ✓ống nhựa ✓ống nước pvc, hdpe

✓bồn nước inox ✓máy năng lượng mặt trời ✓bồn nước nhựa ✓bồn nhựa đại thành ✓bồn nước đại thành ✓bồn inox đại thành ✓bồn inox tân á ✓ máy nước nóng mặt trời ✓ống nhựa ✓ống nước pvc, hdpe